STATUT
STOWARZYSZENIA LUDZIE PRZYSZŁOŚCI


I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
II: CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
III: CZŁONKOWIE PRAWA I OBOWIĄZKI
IV: WŁADZE STOWARZYSZENIA
V: MAJĄTEK I FUNDUSZE
VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Stowarzyszenie nosi nazwę LUDZIE PRZYSZŁOŚCI , w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
2.Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych,zawiązanym dla prowadzenia działalności społecznie użytecznej o celach niezarobkowych. Siedzibą Stowarzyszenia jest Bukowina Tatrzańska, kod pocztowy 34-530, ulica Wierch Buńdowy 37. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3.Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001,Nr 79,poz.855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
5.Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
6.Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II - CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
7.Celem Stowarzyszenia są :
a.działania na rzecz mądrze pojmowanej wolności,
b.wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie innowacyjności i zastosowań nauki w życiu,
c.promocja i popieranie naukowców, młodych geniuszy i wszystkich ludzi o nieprzeciętnych umysłach,
d.pobudzanie świadomości społeczeństwa aby :
-dzieci były szczęśliwe, zdrowe, pewne swojej wartości i uczące się w przyjaznych szkołach,
-dojrzali dorośli rozwijali się zawodowo i intelektualnie,
-spełnieni emeryci dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą,
-małe i duże społeczności pracowały dla dobra innych,
-państwo było bezpieczne, tolerancyjne i opiekuńcze,
e.ochrona planety zgodnie z naukowymi badaniami / wszystkie wynalazki realizowane bez odpadów szkodzących naturze /.
8.Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez :
a.organizowanie spotkań, prelekcji, kursokonferencji, wystaw, koncertów, warsztatów, których efektem finalnym jest holistyczne pojmowanie człowieka,
b.utworzenie ośrodka informacji o działalności Stowarzyszenia,
c.prowadzenie działalności wydawniczej,
d.współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania, stały kontakt z placówkami naukowymi, oświatowymi i kulturalnymi,
e.inicjowanie i patronat nad interdyscyplinarnymi projektami na nowo ustalającymi zasady życia w społeczeństwie, a także opiniowanie prac dotyczących ekologii i rozwoju,
f.tworzenie sekcji tematycznych Stowarzyszenia, ukierunkowanych na rozwiązywanie aktualnych spraw.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI
9.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
10.Stowarzyszenie posiada członków:
a.zwyczajnych,
b.wspierających,
c.honorowych.
11.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która :
a.złoży deklarację członkowską na piśmie wraz z uzasadnieniem,
b.uzyska akceptację Zarządu.
12.Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji - na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
13.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna , deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
14.Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji - na podstawie uchwały Zarządu.
15.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działaność i rozwój Stowarzyszenia.
16.Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
17.Członkowie zwyczajni mają prawo:
a.biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b.korzystania z dorobku,majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c.udziału w zebraniach,wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d.zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
18.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a.brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b.przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia,
c.regularnego opłacania składek.
19.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, / mogą służyć głosem doradczym statutowym władzom Stowarzyszenia /, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
20.Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegać statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
21.Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
22.Utrata członkostwa następuje na skutek:
a.pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b.wykluczenia przez Zarząd:
-z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
-z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia
- z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
- na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c.utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
d.śmierć członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
23.Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV - WŁADZE STOWARZYSZENIA
24.Władzami Stowarzyszenia są:
a.Walne Zgromadzenie Członków,
b.Zarząd,
c.Komisja Rewizyjna.
25.Kadencja władz:
a.kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów,
b.członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieprzerwanie nie dłużej niż przez dwie kadencje.
26.Uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach może być bezpośrednie lub zdalne /on-line / za pomocą środków technicznych. Do prawomocności Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność większości członków , jeżeli w pierwszym terminie nie ma 50% osób + 1 osoba , to w drugim terminie uchwały sa prawomocne przy każdej ilości członków / w zawiadomieniach o zgromadzeniu podajemy od razu dwa terminy spotkania /. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają większością głosów . Głosowanie jest jawne.
27.Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział :
a.z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
28.Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
29. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
30.Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
31.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a.określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b.uchwalanie zmian statutu,
c.wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d.udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e.rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f.uchwalanie budżetu,
g.podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
h.rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
i.rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j.rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k.podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l.podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady , we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
34.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
35.Zarząd składa się z 4 osób : prezesa, wiceprezesa, sekretarza i członka.Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
36.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesiący .Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli nie da się tak rozstrzygnąć, to głos prezesa jest decydujący.
37.Do kompetencji Zarządu należą :
a.realizacja celów Stowarzyszenia,
b.wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c.sporządzanie planów pracy i budżetu,
d.sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e.podejmowanie uchwał o nabywaniu,zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f.reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g.zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h.przyjmowanie i skreslanie członków,
i.uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
38.Komiska Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
39.Komisja Rewizyjna składa sie z trzech osób, w tym : przewodniczącego,zastępcy oraz sekretarza.
40.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
41.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a.kontrolowanie zgodności działań Zarządu ze statutem,kontrolowanie realizacji uchwał,
b.sprawowanie pieczy nad działalnością programową i finansową Stowarzyszenia,
c.opiniowanie projektu budżetowego,
d..składanie wniosków z kontroli oraz sprawozdań ze swojej pracy na Walnym Zgromadzeniu Członków,
e.prawo wystapienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członkówooraz zebrania Zarządu,
f.składanie o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
g.przedstawianie co roku sprawozdania finansowego na posiedzeniu Zarządu.
41.W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji - uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji,której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę organu.

ROZDZIAŁ V - MAJĄTEK I FUNDUSZE
42.Majątek Stowarzyszenia powstaje :
a.ze składek członkowskich,
b.darowizn, spadków, zapisów,
c.dotacji i ofiarności publicznej.
43.Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
44.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
45.Do zawierania umów,udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli / w szczególności w sprawach majątkowych / wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działąjących łącznie.

ROZDZIAŁ VI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
46.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.